Rodokmeny od mojedejiny.cz

Thumbnail

Povodí Vltavy rozvíjí vodní cesty

Na podzim roku 2019 zahájil státní podnik Povodí Vltavy práce na dvou významných stavebních akcích, které výrazně posunou parametry pro využívání Vltavské vodní cesty kvalitativně dopředu, a to zejména v úseku od Třebenic po plavební komoru Kořensko. Jde konkrétně o zajištění plavebních hloubek v cca dvoukilometrovém úseku pod vodním dílem Kořensko a o modernizaci lodního výtahu pro sportovní plavidla přes hráz vodního díla Orlík.
16. Prosinec 2021 - 15:47

„Jak problematika plavebních hloubek v úseku Podolsko–Kořensko, tak parametry původního lodního výtahu významným způsobem omezovaly využití plavby v těchto úsecích Vltavské vodní cesty, zejména v období nepříznivé hydrologické situace, tedy za sucha a nedostatku vody v orlické nádrži,“ upřesňuje Petr Kubala, generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy.

Vodní cesta mezi Českými Budějovicemi a hrází vodního díla Orlík je dlouhá 93 km, bez vzdutí orlické nádrže je ale její délka jen 37 km. Kvůli nadměrnému suchu v posledních letech docházelo často v úseku Podolsko–Kořensko k situaci, kdy v tomto úseku nebyly zajištěny požadované plavební hloubky, byť vlastní plavební komora Kořensko byla provozuschopná. Docházelo tím k předčasnému zastavení plavby. V období let 2003–2018 tomu tak bylo v průměru 62 dní z 214 dní plavební sezony. Účelem prohloubení téměř dvoukilometrového úseku až o 1,8 m pod plavební komorou Kořensko je zajistit požadované plavební hloubky i při nižší hladině v orlické nádrži v době, kdy je plavební komora Kořensko pořád provozuschopná. Dojde tím k výraznému snížení počtu dnů, kdy by se plavba v průběhu plavební sezony musela zastavit. Práce na prohloubení pod plavební komorou Kořensko byly dokončeny včas, aby od 1. května 2021 mohla začít plavební sezona. Šlo o investici ve výši 63 milionů korun, která byla financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Další zmiňovanou investiční akcí je modernizace lodního výtahu pro sportovní plavidla přes hráz vodního díla Orlík. Již letos bylo možné využít o 12 metrů prodlouženou kolejovou dráhu výtahu v horní vodě, čímž bylo pro jeho provoz získáno dalších 3,5 metru, využitelných při kolísání hladiny. Lodní výtah je tak možné provozovat po stejnou dobu, jaká je v provozu plavební komory Kořensko. Spolu s prohloubením plavební dráhy pod plavební komorou Kořensko bude tedy splavnost vodní cesty v úseku od hráze vodního díla Orlík do Českých Budějovic zajištěna po co nejdelší možnou délku plavební sezony, a to i za nepříznivých hydrologických podmínek pro plavbu. Modernizace lodního výtahu pro sportovní plavidla spočívá mimo prodloužení kolejové dráhy v horní vodě i ve zvýšení nosnosti plavidel ze současných 3,5 tuny na 6,6 tuny. Aktuálně probíhají další práce, včetně prací na modernizaci vlastního zařízení pro převážení plavidel. Snaha je, aby bylo možné převážet plavidla dlouhá do 10 metrů, čímž by bylo možné převážet přes hráz většinu sportovních plavidel na českém trhu.    

První etapa modernizace lodního výtahu pro sportovní plavidla proběhla v období mimo plavební sezonu, od října 2019 do konce dubna 2020, a kompletní technologická část, včetně všech zkoušek nového zařízení pro převážení plavidel a proškolení obsluhy i členů posádky, bude dokončena a uvedena do provozu nejdéle do zahájení plavební sezony 2022. Náklady na modernizaci lodního výtahu pro sportovní plavidla přes hráz vodního díla Orlík jsou ve výši 95 milionů korun, opět s využitím prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury.  

Zájem o vodní turistiku narůstá, a to nejen v roce 2020, který byl paradoxně částečně pozitivně ovlivněn pandemickou situací, kdy lidé trávili dovolenou převážně v České republice. Vedení Jihočeského i Středočeského kraje plavbu podporuje a vytváří podmínky pro navazující aktivity, které přivedou do regionů, díky zájmu o rekreační plavbu, nové návštěvníky a nabídnou nové možnosti v rámci rozvojových aktivit obou krajů.

V přímé souvislosti s výše zmíněnou podporou rozvoje rekreační plavby zahájil státní podnik Povodí Vltavy na podzim 2020 z vlastních zdrojů výstavbu nového vývaziště na Vltavě v Českých Budějovicích. Budujeme zde 255 metrů dlouhou a 2,5 metru širokou přístavní hranu historického vzhledu,“ dodává Petr Kubala. Obslužné molo tohoto vývaziště bude plnit zároveň funkci chodníku, navazujícího na obou koncích na stávající vyhlídkovou pěšinu po hraně břehu řeky. Součástí svahu budou přístupové kamenné schody a pobytové rekreační schody, ty budou obloženy dřevem a nabídnou tak pohodlnější posezení. Účelem této stavby je umožnit sportovním plavidlům jejich vyvázání a posádkám navštívit centrum Českých Budějovic, výstaviště i další zajímavosti v lokalitě. Realizace vývaziště probíhá letos tak, aby od zahájení plavební sezony 2022 mohlo již sloužit uživatelům plavby.

I když se naproti novému vývazišti nachází Lannova loděnice, lodě se do šířky řeky bezpečně vejdou. Stání plavidel na vývazišti bude podélné. Výložníky, které jsou v Týně nad Vltavou, a které umožňují kolmé stání ke břehu, v tomto případě nebudou. Pro ukotvení lodí budou na vývazišti v Českých Budějovicích sloužit vyvazovací pacholata, kterých umístíme 29 malých a 17 velkých. Celé vývaziště bude volně přístupné. Náklady na tuto veřejně prospěšnou stavbu činí necelých 26 milionů Kč a jsou hrazeny z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Vltavy.

V jihočeské metropoli od letošního jara provádí Povodí Vltavy také rozsáhlou opravu Jiráskova jezu a Trilčova jezu, u nichž dojde k výměně jezové lávky a obnově speciálního nátěru jezových konstrukcí, k opravě těsnění a spárování, a celkově se upraví elektroinstalace jezu. Tyto práce potrvají do října roku 2022 a vyžádají si náklady ve výši přibližně 28 milionů korun, také z vlastních zdrojů Povodí Vltavy.